Toiminnan kuvaus

Katrin Palvelukoti Oy:n toiminnan perustana on pysyvät ihmissuhteet, lähtökohtana ratkaisukeskeinen ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Perhekodin vanhemmat asuvat perhekotiin sijoitettujen lasten kanssa samassa kodissa, jolloin lapsilla on mahdollisuus saada korjaavia kokemuksia vanhemmuudesta.

Perhekodissa eletään tavallista suurperheen elämää iloineen ja suruineen. Perhekodin aikuiset eivät väitä olevansa kaikkitietäviä ja kaiken osaavia siitäkin huolimatta, että kaikilla on pitkä työkokemus alalta ja monenlaista erityisosaamista. Mottona onkin ”mitä emme tiedä tai osaa, yritämme yhdessä selvittää”. Perhekodin aikuisena toimiminen vaatii jatkuvaa kasvamista, kehittymistä ja näkökulmien avartamista. Molempien perhekotien toimitilat mahdollistavat monimuotoisen ja aktiivisen toiminnan lapsille ja ovat sijainniltaan hyvät harrastustoimintaan ja kaverisuhteiden ylläpitoon.

Yksi keskeisistä tavoitteista Katrin Palvelukodin toiminnassa on tukea lapsia koulunkäynnissä ja pakata ”Elämänreppua” eväillä, joilla lapsi selviytyisi elämässä itsenäisesti ja vastuullisesti. Asiakassuunnitelmat tehdään yhdessä sijoitetun lapsen ja lähiverkoston kanssa ja suunnitelmia tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Suunnitelman laadinnassa pyritään löytämään asiakkaiden itsensä hyväksymiä yksilöllisiä tukemisen ja auttamisen muotoja. Arjen kasvatustoimintaa ohjaavat kasvatussuunnitelmat. Perhekodilla on käytössä oma laatukäsikirja ja laatutyöskentelyä kehitetään jatkuvasti. Kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä lähtökohtana on lapsilähtöinen ja osallistava näkökulma. Kerran kuukaudessa pidetään yhteisökokous, jossa lapsilla on mahdollisuus esittää toiveita perhekodin arkeen ja toimintaan.

Kahden perhekotivanhemman lisäksi perhekodeissa työskentelevät ohjaajina:

-kuntoutuksen ohjaaja (AMK), jolla on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys sekä täydennyskoulutuksena Urasuunnittelijan koulutus ja hän toimii myös jälkihuoltovastaavana

- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, jolla on lisäksi lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus

-sairaanhoitaja aikaisempana koulutuksena lähihoitaja

-lähihoitaja , joka suorittaa nyt sosionomin tutkintoa (AMK).

Erityisosaamista heillä on erilaisista toiminnallisista menetelmistä muun muassa luovasta toiminnasta, musiikkiryhmien vetämisestä ja eräretkeilystä sekä monimuotoisten liikuntaryhmien vetämisestä, työnhakukouluttamisesta, nuorten elämänhallintaan, työttömyyteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvistä projekteista ja kuntoutukseen ohjaamisesta sekä psykososiaalisesta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Pietolan perhekodissa on ”halikoirina” kaksi Berninpaimenkoiraa, Max ja Hugo. Max ja Hugo rakastavat rapsutteluita ja halailua ja lapset halailevatkin heitä mielellään. Vanhakartanon perhekodissa lemmikkinä on Suomen Lapinkoira Helka. Lemmikit ilostuttavat koko perhekotiyhteisöä ja lasten on helppo osoittaa hellyyttään heille.

Kesäisin perhekodin lapsilla on mahdollisuus mökkeilyyn ja päästä näin osalliseksi erilaisiin ”mökkiaktiviteetteihin”. Perinteenä on järjestää joka kesä lapsille ja heidän läheisilleen yhteinen virkistyspäivä. Kesällä 2019 virkistyspäivää vietettiin Haiduksen seikkailusaaressa, missä oli järjestetty erilaista ohjelmaa makkaranpaistoineen. Vastaavasti joulukuussa on perinteenä ollut puurojuhla, jonne myös kaikki perhekodin lasten läheiset ovat olleet tervetulleita. Puurojuhlassa lapset pääsevät esittämään musiikkia, näytelmiä, runonlausuntaa ym. ja myös joulupukki on ehtinyt aina vierailemaan juhlassamme. Toimintaamme on kuulunut myös sekä koti- että ulkomaanmatkailua.

Perhekodin laatu

Perhekodin laatu

Katrin Palvelukoti on ollut Ammatillisen Perhekotien Liiton jäsenenä mukana vuosina 2001-2003 Lastensuojelun Keskusliiton Laituri-hankkeessa, jossa verkostotyön menetelmin kehitettiin perhekotien laatutyöskentelyä. Perhekodin nettisivusto on yhden laadunhallinnan kehittämishankkeen tulos. Satakunnan Ammattikorkeakouluissa on tehty laatuun liittyviä opinnäytetöitä, mm.  työelämälähtöisen Balanced Scorecard (BSC) -mittariston mukaisen kehittämishankkeen lähtökohtana olivat Katrin Palvelukodin visio ja strategia, vuosina 2014 ja 2016 on tehty Turun Ammattikorkeakoulussa perhekodin perhetyön laadun kehittämiseen liittyvät opinnäytetyöt ja viimeisin v. 2018 Tilinpäätösanalyysi on tehty Turun Ammattikorkeakoulussa. Katrin Palvelukodin menestystekijöiden taustalla on perhekodin palvelulupaus asiakkaille – niin perhekotiin sijoitetuille lapsille kuin myös niille kunnille, jotka ostavat lastensuojelun sijoituspalvelua perhekodilta.

Lapsille ja vanhemmille tehdään vuosittain asiakaskysely, jonka pohjalta toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää.

Vuonna 2018 Katrin Palvelukoti oli mukana Lupa auttaa -Lasten ja perheidenpalveluiden muutosohjelmassa liittyen lastensuojelupalveluiden laadun kehittämiseen ja arviointiin. Katrin Palvelukoti Oy:n henkilökunta osallistui kevään ja kesän 2018 aikana prosessiin, jossa pilottiarviointeja on tehty kolmessa lastensuojelun sijaishuollon yksikössä ja kolmen kunnan lapsiperhepalveluyksikössä. Prosessin myönteisiä havaintoja olivat mm. Katrin Palvelukoti Oy:n pitkäjänteinen ja jatkuvasti kehittyvä lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tarjonta; asiakaskunta on ollut tyytyväinen palveluihin ja niiden vaikuttavuuteen ja toisena kuntien sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Joka vuosi tehdään asiakastyytyväisyyskysely perhekotiin sijoitetuille lapsille. Tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan myös yhteistyökumppaneilta. Perhekodin henkilöstö arvioi vuosittain omaa osaamistaan ja työssä viihtyvyyttään..

Henkilökunta osallistuu vuosittain erilaisiin alaan liittyviin täydennyskoulutuksiin; ”Ongelmat tavoitteiksi ja ratkaisuja yhteisöllisesti”, ”Lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kehittyminen ja siihen liittyvät erityiskysymykset sekä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet”, ” Sijoituksen hoidolliset elementit turvattomalle ja traumatisoituneelle lapselle ja nuorelle”, ”Nuoruus ikävaiheena” (Nuori ja aivot, Puhumaton nuori, Vuorovaikutus väkivallan käynnistäjänä).  Vuonna 2020 tavoitteena on keskittyä neuropsykiatrisiin kysymyksiin. Koko henkilöstö on suorittanut hygieniapassin ja eri tasoisia EA-kursseja sekä LOVe- koulutuksen ja alkusammutuskurssin. Henkilökunta osallistuu myös säännöllisesti kuukausittaisiin työnohjauksiin.

Katrin Palvelukoti Oy:n toimintaa ohjaavat keskeisesti seuraavat arvot ja periaatteet

1. Lapsilähtöisyys:

Sijoituksen lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren omat, yksilölliset tarpeet psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja fyysisen tason mukaisesti. Identiteetin kasvua tuetaan, kuitenkin niin, että ne ovat sovitettavissa yksilön tarpeisiin. Jokaisen lapsen ja nuoren omat positiiviset voimavarat kartoitetaan ja tuetaan niiden kehittymistä.

2. Yhteisöllisyys:

Asetetaan selkeät ja realistiset rajat, huomioidaan ikätaso. Rajoista keskustellaan yhteisökokouksissa ja otetaan huomioon myös lasten ja nuorten omat mielipiteet ja toiveet. Otetaan toiset huomioon.

3. Turvallisuus:

Sopimisten ja sopimusten tekeminen on osa turvallisuutta: pelisäännöt, rajat, vastuut. Aikuinen on aina paikalla.

4. Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus:

Kaikille lapsille ja nuorille ovat samat "isot” raamit sekä tietyt raamit ikä- ja kehitystason mukaisesti.

5. Jatkuvuus ja ennakoitavuus:

Selkeä vuorokausirytmi, tulevaisuuteen suuntautuminen. Tunne siitä, että perhekoti on "minun oma kotini” täysi-ikäisyyteen asti. Jälkihuoltomahdollisuus.

6. Kasvun tukeminen:

Perhekodin yhteisönormeihin kasvattaminen. Tavoitteena on löytää lapsen ja nuoren biologisen verkoston kanssa "yhteinen sävel”

7. Lapsella ei ole ongelmia vaan taitoja, joita hänen tulee oppia.

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeisyys. Kasvatustehtävämme lähtökohtana on lapsen ja nuoren voimavarat.

8. Työyhteisön jatkuva kehittäminen:

Säännöllinen työnohjaus sekä työyhteisökouluttautuminen.