Toiminnan kuvaus

Katrin Palvelukoti Oy on ammatillinen perhekoti, jolle aluehallintovirasto on myöntänyt tarvittavat toimiluvat. Perhekotimme tarjoaa lastensuojelulain mukaisia sijaishuoltopalveluja. Toimintamme perustuu pysyviin ihmissuhteisiin: Vanhemmat asuvat lasten ja nuorten kanssa samassa kodissa. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada korjaavia kokemuksia vanhemmuudesta. Toiminnan lähtökohtana on ratkaisukeskeinen ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.

Perhekodissa elämme tavallista suurperheen elämää ja yhdessä pyrimme jakamaan arjen ilot ja surut. Me perhekodin aikuiset emme väitä olevamme kaikkitietäviä ja kaiken osaavia, siitäkin huolimatta, että kaikilla on pitkä työkokemus alalta ja monenlaista erityisosaamista löytyy . Mitä emme tiedä tai osaa, yritämme yhdessä selvittää. Myös perhekodin aikuisena toimiminen vaatii kasvamista, kehittymistä ja näkökulmien avartamista!

Perhekotitoimintamme yksi keskeinen tavoite on koulunkäynnistä suoriutuminen: "Elämänrepun pakkaaminen sellaisilla elämän eväillä, että nuorelle syntyy kokemus omasta pärjäämisestään”. Asiakassuunnitelmat teemme yhdessä sijoitetun lapsen tai nuoren ja lähiverkoston kanssa ja tarkistamme ne säännöllisin väliajoin. Arjen kasvatustoimintaamme ohjaavat kasvatussuunnitelmat.  Perhekodillamme on käytössä oma laatukäsikirja ja laatutyöskentelyä kehitämme jatkuvasti. 

Kahden perhekodin vanhempien lisäksi perhekodeissamme työskentelevät sosionomi (ylempi AMK), joka toimii jälkihuoltovastaavana ja teki Turun AMK:ssa (2007) opinnäytetyön perhekotimme jälkihuollosta sekä perhekodin laadun kehittämissuunnitelmat (2011), nuorisotyöntekijä, lähihoitaja sekä vakituiset sijaiset, kaksi lähihoitajaa ja sosionomi (AMK).
Erityisosaamista heillä on esim. toiminnallisista menetelmistä, NLP:stä, luovasta toiminnasta, musiikkiryhmien vetämisestä ja eräretkeilystä.

Perhekodin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus viettää kesäaikaa mökillä ja päästä näin osalliseksi erilaisiin "mökkiaktiviteetteihin”. Yhdessä teemme matkoja niin koti- kuin ulkomaillekin

Perhekodin laatu

Perhekodin toimintaa on kehitetty vuosien kuluessa. Ammatillisen Perhekotien Liiton jäsenenä perhekoti oli mukana vuosina 2001–2003 Lastensuojelun Keskusliiton Laituri- hankkeessa, jossa verkostotyön menetelmin kehitettiin perhekotien laatutyöskentelyä. Vuosina 2006– 2007 kartoitettiin perhekodin jälkihuoltonuorten kokemuksia heidän itsenäistymisen onnistumisesta. Vuosina 2008–2009 perhekodin kehittämishankkeena tehtiin selvitys perhekodin laadunhallinnasta ja näin syntyi myös perhekodin nettisivusto. 

Työelämälähtöisen kehittämishankkeen lähtökohtana olivat Katrin perhe- ja palvelukodin visio ja strategia sekä näistä muokkautuneet perhekodin menestystekijät. Kehittämishanke toteutettiin syyskuusta 2009 jatkuen loppuraportin kirjoittamiseen maaliskuulle 2011.

Kehittämishanke toteutui Balanced Scorecard (BSC)- mittariston neljää eri näkökulmaa (asiakasvaikuttavuus-, sisäisten toimintojen-, henkilöstön kasvu ja oppiminen sekä taloudellisuuden näkökulmat) hyödyntäen. Kehittämistehtävät sekä kehittämissuunnitelmat syntyivät myös tasapainotetun tulosmittariston näkökulmista.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201104144270

Perhekodin menestystekijöiden taustalla on perhekodin palvelulupaus asiakkaille -  niin perhekotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille kuin myös niille kunnille, jotka ostavat lastensuojelun sijoituspalvelua perhekodilta. Perhekodin työtapojen näkyväksi tekemisen kautta todennamme oman ammatillisen osaamisen. Lokakuusta 2010 loppuvuoteen 2011 koko perhekodin henkilöstö osallistui täsmäkoulutukseen, ”Ongelmat tavoitteiksi ja ratkaisuja yhteisöllisesti”. Koulutus toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon, yrityksen ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.

Katrin Palvelukoti Oy:n toimintaa ohjaavat keskeisesti seuraavat arvot ja periaatteet

1. Lapsilähtöisyys:

Sijoituksen lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren omat, yksilölliset tarpeet psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja fyysisen tason mukaisesti. Identiteetin kasvua tuetaan, kuitenkin niin, että ne ovat sovitettavissa yksilön tarpeisiin. Jokaisen lapsen ja nuoren omat positiiviset voimavarat kartoitetaan ja tuetaan niiden kehittymistä.

2. Yhteisöllisyys:

Asetetaan selkeät ja realistiset rajat, huomioidaan ikätaso. Rajoista keskustellaan yhteisökokouksissa ja otetaan huomioon myös lasten ja nuorten omat mielipiteet ja toiveet. Otetaan toiset huomioon.

3. Turvallisuus:

Sopimisten ja sopimusten tekeminen on osa turvallisuutta: pelisäännöt, rajat, vastuut. Aikuinen on aina paikalla.

4. Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus:

Kaikille lapsille ja nuorille ovat samat "isot” raamit sekä tietyt raamit ikä- ja kehitystason mukaisesti.

5. Jatkuvuus ja ennakoitavuus:

Selkeä vuorokausirytmi, tulevaisuuteen suuntautuminen. Tunne siitä, että perhekoti on "minun oma kotini” täysi-ikäisyyteen asti. Jälkihuoltomahdollisuus.

6. Kasvun tukeminen:

Perhekodin yhteisönormeihin kasvattaminen. Tavoitteena on löytää lapsen ja nuoren biologisen verkoston kanssa "yhteinen sävel”

7. Lapsella ei ole ongelmia vaan taitoja, joita hänen tulee oppia.

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeisyys. Kasvatustehtävämme lähtökohtana on lapsen ja nuoren voimavarat.

8. Työyhteisön jatkuva kehittäminen:

Säännöllinen työnohjaus sekä työyhteisökouluttautuminen.